Hekkefugler i Hemne

Hekkefugler i Hemne (HiH) er et kartleggingsprosjekt som går ut på å registrere alle (i praksis flest mulig) av hekkefuglene i Hemne. Vi bruker en metode som kalles linjetaksering. Hele kommunen er delt inn i forhåndsbestemte turer i bygd, skog og fjell. Det er også noen få ruter ute på sjøen. Vi starter tidlig på morgenen, vanligvis en gang mellom 04.00 og 06.00 og går den bestemte ruta til vi er ferdige. Rutene har veldig varierende lengde. Underveis plotter vi inn på et kart alt vi ser og hører av fugl. Derfor er det viktig å kunne skille de fleste artene etter lyden. Vi noterer ned hvilke arter vi registrerer og hvilken aktivitet de bedriver i forhold til hekking, såkalte Atlaskoder. Disse registreringene oversender vi til prosjektansvarlige Knut som sammenstiller all informasjon til noe som skal bli til en grundig rapport, evt bok når prosjektet er ferdig. Vi har nå holdt på en del år og er godt over halvveis i prosjektet, men har fremdeles en del turer igjen. Vi er ikke så mange som deltar, så det går nok enda noen år før vi er helt ferdige.

Under; et kart over de registreringsturene som er gjennomført. Nederst; et kart over de gjenstående turene.