NOF Hemne lokallag - Årsoppsummering 2013

21.01.2014 22:18

NOF Hemne lokallag vil med dette takke observatørene for en flott innsats!

140 forskjellige arter er meldt inn i løpet av 2013.

Ny art i Hemne i 2013: Sivhøne. Antall registrerte arter i Hemne: 212 stk.

Enkelte observasjoner er hentet fra www.artsobservasjoner.no. Disse er markert med * sammen med navn på observatør.

 

SVANER / GJESS / ENDER:
Knoppsvanen "Svanhild" holdt til ved småbåthavna på Kyrksæterøra fra midten av juni 2012 og ut året. I 2013 ble den jevnlig observert i båthavna til medio april (ALT, JOB, KTo, RET). I april begynte den å røre litt mer på seg, og ble blant annet sett i Kjønsvika (AKj) og Gjevika (JOB), før den forsvant i midten av april. Siste observasjon var fra småbåthavna 15.04 (RET). Sangsvane er en trofast overvintrer så lenge den finner åpent vann, men kan også sees rastende under trekket. 2 ind. i Likroken 27.04 og 10.05 (JOB). 3-4 ind. på trekk passerte over Kyrksæterøra 10.05 (JOT, KTo). Høstens første observasjon ble gjort 18.10 da 5 ind. ble sett i Likroken (JOB). 15 ind. samme sted 23.10 (JOB). 13 ad. og 2 1K ved Bjørkan, Rovatnet 09.12 (JOB). Årets første grågås er det mange som venter på. Noen år kommer den til snøstorm, mens andre år er det mer behagelig temperatur som venter den. I 2013 dukket den første gåsa opp på Gardsholmen i Kjønsvika 18.03 (AKj). 13 ind. samme sted 09.04 (AKj). 50+ beitet på Lernesekra 20.05 (AKj). 18 ind. samme sted 31.05 (JOB, HAO). På begynnelsen av august går de første gåseplogene sørover igjen. Tre små ploger med 30-40 ind. i hver fløy over Berg 24.08 (JOB). 28 ind. i plog over Aunhaugan, Holla 01.09 (JOB). Hemne huser ett par med hekkende kanadagås, men arten sees også hist og her ellers. 1 ind. ved Merkesneset, Hemnfjorden 16.04 (HBj). 3 ind. ved utløpet av Rovatnet 02.10 (KTo). 130 ind. i plog sørover over Kyrksæterøra på morgenkvisten 29.10 (KTo). Stokkand er vanlig hos oss, og også en regelmessig overvintrer. 4 ind. ved Haukvika, Vinjefjorden 16.02 (JVu). 27 ind. rastet i nederste del av Haugaelva 17.02 (KTo). 3 ind. ved Fjelna-deltaet på Vinjeøra 14.04 (KTo, RET). 6 ind. i Likroken 10.05 (JOB). Brunnakke finner vi ikke så mange steder bortsett fra i Rovatnet. 1 par i Likroken 13.05 (KTo) var eneste innrapporterte observasjon i 2013. Den lille krikkanda finner vi ved flere næringsrike lokaliteter i Hemne. 1 par ved Aunhaugen, Hemneskogen 26.04 (JVu). 2 par i Likroken 10.05 (JOB). Bergand er fåtallig i Hemne, og påtreffes sjelden utenom trekket. 1 hunnfarget individ ble sett i Likroken 17.10 og 18.10 (JOB). Toppand kan vi treffe på hos oss fra slutten av april. 7 ind. ved en innlandslokalitet vest i Hemne 09.05 (MEn). 22 ind. i Likroken 10.05 (JOB). Ærfugl ser vi i små og store flokker på fjordene om vinteren, før de spres til hekkeplassene og en anonym tilværelse utpå våren. De største ansamlingene med overvintrende ærfugl finner vi ved Vessøra, med minimum 200 ind. 05.03 (JOB). 18 ind. ved Haukvika i Vinjefjorden 14.04 (KTo, RET). 110 ind. ved Vessøra 03.12 (JOB). 70 ind. samme sted 21.12 (JOB). Av og til dukker det også opp praktærfugl i Hemne, og da gjerne sammen med ærfugl. 1 hunn ved Skogrand Camping/Vessøra 09.04 (JOB, HAO). Svartand har en usikker hekkestatus i Hemne, men vi kan treffe på enkeltindivider og små grupper både vinter og sommer. 3 hunnfargede ind. i Taftøyan 18.01 (HAO). 6 ind. ved Vessøra 11.05 (*R. Espen). 1 par i Lenesbukta, Rovatnet 12.05 (JOB). 4 ind. ved Vessøra 19.10 (HAO, JOB). 2 hunnfargede ind. i Likroken 14.11 (JOB). 3 ind. på trekk forbi Taftøyan 18.11 (HAO). 1 ind. samme sted 03.12 (HAO) og 25.12 (JOB). Sjøorre opptrer litt på samme måte som svartand på vinters tid, men er enda mer fåtallig, og hekker ikke hos oss. 1 ind. ved Vessøra 29.03 og 5 ind. samme sted 11.05 (*R. Espen). Havelle ser vi først og fremst overvintrende ved Vessøra, men også hist og her under trekket vår og høst. Registreringer fra Vessøra: 70+ 13.01 (JOB). 120 ind. 09.02 (JVu). 190+ 17.02 (KTo). 200+ 05.03 (JOB). 128 ind. 14.04 (KTo, RET). 5 ind. 11.05 (*R. Espen) var siste rest som holdt stand på vårparten. Blant høstens føste var 60 ind. 19.10 (KTo). 150 ind. 14.11 (JOB). 120 ind. 03.12 og 21.12 (JOB). Øvrige registreringer: 2 ind. i Likroken 18.10 (JOB). 2 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 27.10 (JOB). 2 1K på Rovatnet 12.11 og 14.11 (JOB). 1 hunnfarget individ i Likroken 03.12 (JOB). Kvinand opptrer i forholdsvis stort antall på vinteren, før det tynnes ut i rekkene utover våren. 150 ind. ved Vessøra 09.02 (JVu). 78 ind. ved Haukvika, Vinjefjorden 16.02 (JVu). 150+ ved Vessøra 08.03 (JOB). 5 ind. ved Fjelna-deltaet, Vinjeøra 14.04 (KTo, RET). 25 ind. ved Haukvika 03.12 (JOB). 3 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 08.12 (JOB). Laksand ser vi aller helst på tidligvåren i Hemne, og det er usikkert om den hekker fast hos oss. 1 ind. ved nedre Søa bru, Kyrksæterøra 04.02 (KTo). 32 ind. ved Haukvika 16.02 (JVu). 11 ind. ved elveosen på Vinjeøra 08.03 (JOB). 10 ind. samme sted 14.04 (KTo, RET). 32 ind. i Haukvika samme dag (KTo, RET). 4 ind. ved Vinjeøra 16.04 (JOB). 3 ind. i Likroken 10.05 (JOB). 2 ind. samme sted 16.05 (JVu). Høstens første observasjon var 3 hunnfargete ind. i Likroken 14.11 (JOB). 11 ind. ved Haukvika 03.12 (JOB). 8 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 08.12 (JOB). Siland hekker regelmessig hos oss, først og fremst ved saltvann, og sees hele året. 15 ind. ved Bergsneset 02.03 (HBj). 10 ind. ved Vinjeøra 14.04 (KTo, RET). Flere observasjoner i Rovatnet i mai (JOB) tyder på hekking.

SKOGSHØNS:
Rypa har hatt flere magre år. 3 lirype ved Vasslia 23.01 (JOB). 7 ind. i Myrseterdalen 15.03 (JOB). 1 ind. ved Røstfjellet 22.04 (JVu). 1 hann ved Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). Flere flokker fjellrype på Ruten 10.10, med ca. 200 ind. i den største flokken. Totalt ca. 500 ind. (AKj). 1 røy ved Holstgardssætra, Vinddalsvatnet 22.05 (ØBT) og 1 røy på Hemne kirkegård 02.10 (ØBT) var de eneste innmeldingene av storfugl i 2013. Eneste rapporterte orrfugl var 1 hann vest i Lernesdalen 13.01 (ARø). 

LOMMER/DYKKERE/SKARVER/HEGRER:
Vårens første innmeldte smålom var 1 ind. ved Gardsholmen i Kjønsvika 13.04 (AKj). 1 par ved Merkesnesset 23.04 (JOB). 1 par ved ei tjønn vest i Hemne 20.05 (MEn). 2 ind. på Vasslivatnet 28.05 (JOB). 2 ind. passerte over Øver Skograndan på tur nordover 10.06 (JOB). 2 ind. ved en ferskvannslokalitet 16.06 (AKj). 2 par ved Skograndsbukta 23.08 (JOB). Årets første innmeldte storlom var 1 ind. ved Stranda/Prestegården, Rovatnet 10.05 (JOB). 1 par i Likroken 12.05 (JOB). 1 par, samt en død storlom samme sted 16.05 (JVu). 1 par på Opsalvatnet 28.05 (JOB). 1 ind. ved Osmarka 28.06 (IWe). 2 ind. i Reinsjøen 30.06 (AKa). Horndykker ser vi av og til også i Hemne, men den hekker ikke hos oss. 1 ind. ved Taftøyan 18.01 (HAO). 1 ind. ved Gjevika, Hemnfjorden 04.05 (LNe). 1 par + 1 ind. i Likroken 11.05 (JOB). 1 ind. ved Bukta, Rovatnet samme dag (JOB). 2 par i Likroken dagen etter (JOB). 2 ind. ved Vessøra 21.10 (KTo). 1 ind. i Taftøyan 15.12 (JOB). Den lille dvergdykkeren ser ut til å overvintre fast ved Vessøra, men kan også dukke opp andre steder, spesielt i trekkperiodene. 1 ind. i Likroken 18.11 (HAO). 1 ind. ved Vessøra 20.12 og 31.12 (JOB). Gråstrupedykker er den siste av dykkerne som opptrer mer eller mindre regelmessig i Hemne. 1 ind. ved Taftøyan 18.01 (HAO). Storskarv finner vi langs hele kystlinja vår, men ingen av skarveartene hekker her. 14 ind. i Bjørkøylibukta 10.01 (JOB). 1 ad. ved Vinjeøra 08.03 (JOB). 3 ind. ved Sagnesset 01.09 (JOB) var høstens første innmeldte funn. 19 ind. i Grøtvågen 16.12 (JOB). Toppskarv ser vi langt mindre av enn storskarv. 1 ind. i Magerøysundet 16.02 (JVu) var den eneste rapporterte i 2013. Gråhegre har vi trolig noen få, små kolonier igjen av. Den sees ofte én og én jaktende i vannkanten, men opptrer noen ganger flokkvis, også utenfor hekkesesongen. Minimum 43 ind. i fjæra på Storoddan 10.01 (JOB). 35+ ved Vessøra 04.03 (JOB). 45+ samme sted, hvorav minimum 10 2K 09.03 (KTo). 2 ind. i Likroken 10.05 og 27.05 (JOB). 2 ind. på Stormyra 16.05 (JVu). 25+ ved Vessøra 23.08 (JOB). 29 ind. samme sted 21.12 (JOB).

ROVFUGLER:
NB! Enkelte rovfuglobservasjoner er utelatt fra listen for å skjerme hekkelokalitetene. Dette gjelder også samtlige observasjoner av ungfugler av ørn, hønsehauk og fjellvåk.
Havørn har hatt en blomstringstid de siste tiårene. Registreringer fra hekkeplassene er ikke tatt med her, men det kan opplyses om vellykket hekking på fem av fem sjekkete lokaliteter i 2013 (AKa). Større ansamlinger: 6 ind. ved Nærøya 28.01 (AKj). 9 ind. ved Sollikammen 28.04 (JVu). Fiskeørn på streif observeres nå nærmest årlig i Hemne. 1 ind. ved Djupsetervatnet/Sengsdalsvatnet 17.05 (JVu). Det som trolig var en fiskeørn ble sett ved en nærliggende lokalitet ca. 17.05 (SVæ). Dette var trolig samme individ. Kongeørn har en svært beskjeden bestand i Hemne, men vi ser den allikevel rett som det er. 1 subad. ved Røstvold 12.04 (ALT). 1 ind. ved Gardsholmen 27.04 (AKj). Muligens samme ind. ved Kjønsvikvatnet dagen etter (AKj). 1 ind. ved Skrubbfjellet 20.05 (MEn). Fjellvåk har vi sett svært lite av de siste årene, men i 2013 ble den meldt inn fire ganger. 1 ind. kretset over Hellandsjøen 08.05 (AKa). 1 ad. hunn ved Taftøyan dagen etter (KTo). 1 par ved en potensiell hekkelokalitet vest i Hemne 20.05 (OSu). 1 ind. ble jaget vekk av 7-8 kråker ved Seljeveien, Haugen 27.05 (MEn). Spurvehauk er blant våre vanligste rovfugler, og dukker også gjerne opp på småfugljakt ved foringsplassene i vinterhalvåret. 1 hann i Øver Skograndan 31.01 (JOB). 1 ind. på Berg 03.03 (ARø). 1 hann i Fjellveien, Haugen 31.03 (JOB). 1 ind. forfulgte en kjøttmeis ved Vægan 11.04, men måtte gi opp (JVu). 1 ind. jaktet strandsnipe uten hell ved Grøtvågen 08.05 (TKj). 1 juv. hunn satt på taket på foringsbrettet i Øver Skograndan 20.08 (JOB). 1 1K hunn samme sted 29.08 (JOB). 1 ind. forvillet seg inn i lokalene til Hemne Blomsterforretning på Kyrksæterøra 29.08 (Avisa Sør-Trøndelag). Fuglen ble fanget og tatt med ut igjen. 1 hunn ved Øver Skograndan 12.12 (JOB). Hønsehauk har vi fulgt nøye siden NOF Hemne lokallag ble stiftet i 1997, og 2013 ble hønsehaukens dårligste år som vi kjenner til. Det ble ikke registrert hekking på noen av de kjente lokalitetene. Dette er første gangen det skjer, selv om det har blitt stadig færre hekkende par de siste årene. Hønsehauk-prosjektet for Sør-Trøndelag melder samtidig om det laveste antall hekkefunn i fylket siden 1996, med kun 20 hekkefunn. Vi har mottatt tre observasjoner av hønsehauk i Hemne i 2013, men på bakgunn av artens kritiske situasjon blir ikke disse gjengitt her. Av de fire falkeartene som vi kan se i Hemne, hekker trolig alle fire regelmessig. 1 tårnfalk ved Flatvatnet, Rustlia 29.08 (JOB). 1 vandrefalk hann fløy lavt gjennom gårdstunet i Øver Skograndan 30.05 (HAO, JOB). 1 ind. ved Skograndsbukta 23.08 (JOB). 1 hann ble jaget av en gråtrost over Brekka, Kyrksæterøra 17.09 (ALT, KTo). 1 dvergfalk, trolig en hann, i Øver Skograndan 10.03 (JOB). 1 par ved en lokalitet vest i Hemne 01.05 og 09.05 (MEn). 1 ind. ved Knøken 13.06 (JOB). Jaktfalk
er nok den falkearten vi har minst oversikt over hekkeområdene til i Hemne. 1 ind. ved Nebbet, Oppsalvatnet 20.02 (MKa).

RIKSER / TRANE / VADERE:
1 1K sivhøne dukket opp i Likroken 18.10 (JOB), og ble også sett 19.10 (HAO, JOB) og 23.10 (JOB). Årets første trane bruker gjennomsnittlig å ankomme rundt 12.04. Så skulle ikke bli tilfelle i 2013, da vinteren bet seg fast uvanlig lenge her i nord. I begynnelsen av april hadde ikke trekket kommet lenger enn til Tyskland, der de satt værfaste en periode. Ved Hornbogasjön i Sverige, hvor tranene samler seg før de sprer seg til hekkeområdene i Norden, hadde kun fire traner dukket opp i påska 2013. Året før var det 17.000 traner der til samme tid. Men våren kom da omsider også for tranen, og første ind. i Hemne var på plass ved Sinnes, Rovatnet 21.04 (* E. Sæter, T. Haugskott). Hovedtrekket ankom i dagene fra 27.04-29.04 (ARø, JOB, JVa, KTo, MEn), 15 dager senere enn normalt. 1 par ved årlig hekkeplass vest i Hemne 09.05 (MEn). 6 ind. på Stormyra 16.05 (JVu). 1 par med 2 unger ved en lokalitet nord i kommunen 06.06 (JVu). Tjeld ankommer som regel tidlig uansett vær. Årets første ble registrert på Vessøra 05.03 (DNe). Deretter ble 1-3 ind. sett innerst i Hemnfjorden fram til 23.03 (JOB, HaB, ABj, HBj, AES). 7 ind. ved Merkesnesset 25.03 (JOB). En flokk med 48 ind. ved Hylla, Grøtnesset 22.07 (JOB). Årets siste observasjon var 1 ind. på Vessøra kvelden 05.09 (JOB). Boltit har kun vært påvist hekkende i Hemne én gang, da et reir med tre egg ble funnet på Ruten 25.05.1971 (LRSK). 30.06.2013 ble en hann med 1 dununge funnet nær toppen av Ruten, 42 år siden forrige hekkefunn (KTo). Årets første heilo ble meldt fra Røstfjellet 22.04 (JVu). 8 ind. på nypløyd åker på Lernes 22.05 (JOB). 10 ind. i nysådd åker ved Grøtvågen 30.05 (HAO, JOB). 15 ind. i Likroken 05.06 (JOB). Vipe har blitt sjelden i Hemne, og vi kan telle de aktive lokalitetene vi kjenner til på én hånd. Årets første var 1 ind. i Skograndsbukta 25.03 (JOB). Øvrige observasjoner tas ikke med her, for å skåne lokalitetene. Fjæreplytt hekker på fjellet, men har fått navnet sitt på grunn av at den lever i fjæra om vinteren, der den nokså uredd tripper omkring og leter føde. 8 ind. i Taftøyan 18.11 (HAO). Steinvender hekker derimot i fjæra, men i Hemne ser vi den helst på vinteren. 1 ind. i Taftøyan 03.12 (HAO) og 25.12 (JOB). Myrsnipe ble gjerne de fleste småvaderne på fjellet kalt av folk flest tidligere, og når man snakker med folk hører man at dette henger litt igjen enda også. Men det foreligger kun én kjent observasjon av myrsnipe i hekketida hos oss, samt en håndfull observasjoner langs Trondheimsleia i trekktidene. 1 ind. i Taftøyan 18.11 (HAO). Grønnstilk ser vi helst under vårtrekket, men 23.06 ble 1 ind. i fluktspill registrert ved Vasslivatnet (KTo). Strandsnipe er tallrik ved innsjøer og langs elver i Hemne, og liver opp i marka når den ankommer i begynnelsen av mai. Årets første ble registrert 04.05, med 1 ind. ved utløpet av Rovatnet 04.05 (JOB) samt 1 ind. i Grøtvågen (JOB). 1 par i Grøtvågen 23.08 (JOB) var sesongens siste observasjon. Rødstilk finner vi først og fremst i fuktige områder på fjellet, men noen par hekker også nede ved sjøen. 1 ind. i Skograndsbukta 01.05 (JOB) var årets første observasjon. 2 ind. ved Kjønsvikvatnet 17.05 (AKj). 1 ind. ved Singsdalsfjellet samme dag (JOB). 1 par øst for Hyllvatna 20.05 (MEn). 1 ind. ved Opsalvatnet 28.05 (JOB). Gluttsnipe hekker også regelmessig over store deler av kommunen. 1 ind. ved småbåthavna på Kyrksæterøra 14.04 (KTo, RET) var årets tidligste observasjon. 04.05 ble enkeltindivider observert ved utløpet av Rovatnet, utløpet av Haugaelva og i Grøtvågen (JOB). 2 ind. i Likroken 10.05 (JOB). 1 ind. fløy gjennom gårstunet i Øver Skograndan 18.05 (JOB). 1 ind. i Grøtvågen 28.06 (JOB). Storspove er en av artene som er tilknyttet jordbrukslandskapet, og som har hatt negativ utvikling de siste årene. Årets første ble hørt på Kyrksæterøra på morgenen 14.05 (ALT), ca. 10 dager senere enn normalt. Enkeltindivider også registrert på Vinjeøra og Vessøra (KTo, RET) samme dag. 2 par på en åker ved Eide 28.04 (KTo). 1 par i Likroken 12.05 (JOB). 1 ind. på Ness 15.05 (ØBT). 3 småspove ved utløpet av Rovatnet 04.05 (JOB) var årets første. 1 ind. ved Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). 1 par øst for Hyllvatna 20.05 (MEn). 1 overvintrende rugde ved Berg/Lernesdalen 05.02 (HBj, AES). 1 revirhevdende ind. ved Aunhaugen, Hemneskogen 21.04 (JVu). 1 ind. i Steinviklia 21.04 (AKj). 1 ind. på kveldstrekk ved Øver Skograndan 07.05 (JOB). 1 hodeløs enkeltbekkasin lå på veien ved Sengsdalen 01.11 (ØBT).

MÅKER/ALKER:
Hettemåke hekker ikke i Hemne, men sees regelmessig på vårtrekket, og enkelte år oversomrer også noen individer her. Vårens 3 første ble meldt fra Karlsnesset 11.04 (JOB). 1 ind. på Vinjeøra 14.04 (*G. Bangjord). 1 ind. ved Bukta, Rovatnet 11.05 (JOB). 1 ind. ved Øver Skograndan 27.06 og 06.07 (JOB). 1 ind. på Belsvikholmen 27.06 (AKa). 1 ind. i Grøtvågen 07.07 (JOB). Årets første 2 fiskemåke var ankommet Vessøra 02.04 (KTo). 6 ind. ved Spjøtvollan to dager senere (JOB). 50 ind. ved Fjelna-deltaet på Vinjeøra 14.04 (KTo, RET). 70+ på nysådd åker i Grøtvågen 20.05 (JOB). Gråmåke ser vi hele året. Innmeldt i små antall ved noen få anledninger i 2013. Svartbak er verdens største måke, og finnes spredt og fåtallig i Hemne året rundt, blant annet 2 ind. i Haukvika 14.04 (KTo, RET). Sildemåke opptrer med tre underarter på våre breddegrader; graellsii, intermedius og fuscus, som blant annet kan skilles fra hverandre på ulike nyanser i den skifergrå til gråsvarte oversiden hos voksenfugler. Dette er ikke alltid så lett å bedømme, så det er kun unntaksvis at underarten blir bestemt. 1 ad. i småbåthavna på Kyrksæterøra 05.03 (JOB). 2 ind. ved Vessøra 11.05 (*R. Espen). 1 ind. i Øver Skograndan 29.06 og 06.07 (JOB). Krykkje ser vi av og til, og da utenfor hekketiden. 1 ind. i Taftøyan 18.11 (HAO). Ingen observasjoner av polarmåke er registrert i 2013., og grønlandsmåke ble rapportert kun én gang; 1 ind. ved Vessøra 17.11 (JOB). Dette er langt færre observasjoner av overvintrende arktiske måker enn vanlig, og kontrasten til invasjonen av grønlandsmåke våren 2012 er stor. Både makrellterne og rødnebbterne er å se i Hemne, men de hekker ikke hvert år. Til sist tar vi med et høyst uvanlig fenomen fra 18.01, da absolutt ingen måker var å se i Hemnfjorden (HAO, JOB). 1 makrellterne ved Nærøya 09.05 (AKj) var årets første. Den 27.06 ble til sammen ca. 150 ind. talt på tre holmer ved Hellandsjøen (AKa). Flere av alkefuglene sliter på hekkeplassene for tiden, men er fremdeles å se i små antall på vinters tid i Hemne. Alkekonge ser vi helst på matsøk alene eller i små grupper, også helt inne i fjordene. 3 ind. ved Oddfitja, Hemnfjorden 18.01 (HAO, JOB). 1 ind. ved Taftøyan 18.01 og 03.12 (HAO). Eneste observasjon av lunde var 1 ind. i Bjørkøylisundet 10.01 (JOB). 1 teist ved Nærøya 24.04, og 2 ind. samme sted 09.05 (AKj). 1 ind. i Grøtvågen 13.08 (JOB). 1 lomvi ved Taftøyan 18.01 (HAO). 3 alke ved Kjønsvika 01.01 (AKj). 3 ind. ved Oddfitja 10.01 (JOB) var muligens de samme fuglene. 1 ind. ved Gardsholme, Kjønsvika 29.01 (AKj). 1 ind. ved Vessøra 28.12 (JOB).

DUER / GJØK / UGLER
Årets første innmeldte ringdue satt i et kirsebærtre i Øver Skograndan allerede 02.03 (JOB). Deretter ble ingen observasjoner gjort før 1 ind. ved Aunhaugan, Holla 04.04 (JOB). 5 ind. ved Bugen, Kyrksæterøra 25.05 (ØBT). 1 ind. ved Hovdan, Vinjefjorden 20.06 (ØBT). Sesongens siste observasjon var 1 ind. ved Øver Skograndan 31.08 (JOB). Gjøken kommer vanligvis til oss rundt 17. mai. Årets første i 2013 var 1 ind. i Mistfjorden 14.05 (*E. G. Taftø via H. M. Høiby). 1 ind. ved Geilhaugen, Vinjeøra (JVu) og 1 ind. på Holla (JOB) dagen etter. Minimum 6 ind. på vestsiden av Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). 1 1K plukket mark ved Aunhaugen 14.08 (JVu, ASæ). Foruten kattugle var det kun én ugleobservasjon i Hemne i 2013. 1 haukugle i Holladalen 02.11 (JOB). 1 stasjonær kattugle rapportert fra Øver Skograndan 01.01, 18.01 og 30.01 (JOB). 1 ind. i Steinvika 29.01 (AKj). 1 ind. i Seljeveien, Haugen, Kyrksæterøra 27.02 (MEn). 1 tutende ind. ved Heimsvatnet 28.04 (JOB). 1 ind. hørt på Skograndsnesset 21.08 (JOB).

SEILERE / SPETTER:
Årets 3 første tårnseiler ble observert over Haugen boligfelt 23.05 (HBj). 4 ind. i Grøtvågen 07.07 (JOB). Minimum 11 ind. over Brekka, Kyrksæterøra 23.07 (KTo) var trolig årets kull som drev flyvetrening. 1 ind. ved Eide 19.08 (JOB). Alle spetteartene ble registrert i 2013. Av de er nok svartspett den med minst bestand i Hemne, og registreres heller ikke hvert år. Høsten 2013 ble det gjort tre registreringer. 1 ind. i Jakobslia, Hellandsjøen 10.09 (AKH). 1 overflyvende ind. ved Bergstuva 02.10 (JOB). 1 ind. ved vannbassenget på Skeiet, Kyrksæterøra 17.11 (MEn). 1 par grønnspett i gang med hekkeforberedelsene i Steinviklia 13.04 (AKj). 1 stasjonær gråspett ved Aunhaugen, Hemneskogen 10.02 (JVu). 1 ind. ved Hestnesset, Nessvatnet 23.02 (JOB). Lokkerop fra 1 ind. ved Aunhaugen, Hemneskogen 09.04 (JVu). 1 klyende ind. i Grindbakkan, Hellandsjøen hørt 21.04 og i flere dager før det (AKa). 1 par i gang med reirbygging ved Knøken 09.05. Ad. med 3 unger i reirhullet samme sted 13.06 (JVu). Flaggspett er den desidert vanligste av spettene her hos oss. På etterjulsvinteren ble 1-2 ind. rapportert fra Steinvika (AKj), Haugen boligfelt (HBj), Hellandsjøen (HaB, ABj) og Aunhaugen (JVu). 1 trommende ind. ved Haldohaugen 22.04 (JOB). 1 par ved Stranda, Rovatnet 20.05 (JOB). 1 ind. ved Øyabukta, Sengsdalsvatnet 06.06 (JVu). 1 ind. ved Øver Skograndan 23.10 og 25.11 (JOB). Hvitryggspett er kommunefugl for Hemne, og finnes på flere egnede lokaliteter med gammelskog. 1 ind. i Robergslia 21.04 (*E. Sæter, T. Haugskott). 1 par i gang med reirbygging ved Aunhaugen 07.05 (JVu). 1 trommende ind. ved Åberget, Hellandsjøen 09.05 (AKa). 1 overflyvende ind. i Likroken 19.05 (JOB, KTo). 1 varslende tretåspett ved Leneshatten 05.05 (KTo). 1 ind. på Bergstuva 02.10 (JOB). 1 dvergspett ved Liakammen, Hellandsjøen 19.01 (AKa). 1 vendehals ved Svanemsfjellet 18.05 (AKa).

SVALER / PIPLERKER / ERLER
Årets første sandsvale dukket opp ved Aunhaugen 28.04 (JVu). 8 ind. ved reirhull i Ågruva og 6 ind. ved reirhull i Nesgruva 30.05 (JVu). Låvesvalen dukker som regel opp med noen individer sist i april. Så også i 2013. 1 ind. ved Øver Skograndan formiddagen 22.04 (JOB). 1 ind. på Kyrksæterøra 25.04 (KTo). 1 ind. ved Kjønsvikvatnet 28.04 (AKj). 4 ind. ved Holstgården, Kyrksæterøra 28.04 (MEn, REn). 5 nylig utflydde ind. i Øver Skograndan 21.09 (JOB). Taksvale har vi ikke så mye av i Hemne. Minimum 5 ind. sammen med andre svaler ved Hunnesodden, Rovatnet 10.05 (JOB). Skjærpiplerke er som navnet sier mest tallrik i skjærgården, og går ikke så ofte inn i fjordene. 2 ind. ved Leirvågen, Lernes 24.08 (JOB) er eneste innmeldte observasjon i 2013. Heipiplerke er veldig tallrik på fjellet hos oss, men er ikke rapportert i 2013. Trepiplerke er vanlig i Hemne, og vi finner den gjerne oppe i liene der den foretar sitt karakteristiske fluktspill i hekketiden. 1 ind. ved Tverrfjellet, Holladalen 21.05 (JOB) er årets eneste innmeldte, men den ankommer gjerne et par uker før denne datoen. Linerle er en kjær trekkfugl som mange får med seg når den kommer til oss i april. 1 ind. ved Staurset 16.04 (SBj, JBj) var årets tidligste registrering. 1 ind. ved Aunhaugen dagen etter (JVu).

FOSSEKALL / SIDENSVANS / JERNSPURV / TROSTEFUGLER
Overvintrende fossekall ser vi helst i Søa, Kyrksæterøra, der den er en fast vintergjest. Vinterbestanden i Søa samlet er som regel énsifret. 1 ind. ved Rema 1000, Kyrksæterøra 11.01, 07.02, 17.03 og 04.04 (JOB). 1 par nær utløpet av Haugaelva 17.02 (KTo). 6 ind. i Søa, langs strekningen fra Ånesøyan og til sjøen 28.03 (ALT, KTo). 1 ind. i strandkanten ved Bjørklia, Lernesstranda 31.05 (HAO, JOB). Små og store flokker med sidensvans dukker vanligvis opp i oktober, og sees da gjerne når de mesker seg med rognebær rundt omkring. Enkelte sesonger kan vi også se de utover vinteren, men da i mindre antall. Invasjonene variasjoner i størrelse fra år til år. 2012 var et år på det jevne, mens vi merket en oppsving i 2013. Observasjoner på etterjulsvinteren og utover våren: 17+ i Øver Skograndan 28.01 (JOB). 36+ i Åsveien, Haugen boligfelt 05.02 (JOB). 15 ind. ved Aunhaugen 10.02 (JVu). 6 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 16.02. 12 ind. samme sted 20.03 og 14 ind. 24.03 og 03.04 (KTo). 18 ind. i Øver Skograndan 03.04 (JOB). Ca. 10 ind. på Kyrksæterøra 11.04 (KTo) var vårens siste observasjon. Høstens første flokk var på hele 300 ind. ved Øver Skograndan 23.10. 200 ind. samme sted 27.10 (JOB). 30 ind. i Taftøyan 25.10 (ØBT). 100+ ved Vorphaugen, Kyrksæterøra 26.10 (ØBT). 50 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 27.10 (JOB). Jernspurv gjør ikke veldig mye av seg verken på hekkeplassen eller ved ankomsten på våren. 1 ind. i Steinvika 22.04 (AKj) var årets første innmeldte. 1 ind. ved Jakobslia, Hellandsjøen 27.04 (ASa). 1 ind. i Øver Skograndan 24.04 (JOB). Arten overvintrer regelmessig, men fåtallig i Norge. Norsk Vinterfuglatlas skriver at den ble registrert i høyest antall vinteren 1995/96, med totalt 37 individer. I Hemne er det et sjelden syn med jernspurv på vinteren, men 1 ind. besøkte en foringsplass i Brekka, Kyrksæterøra 09.12 (KTo). Rødstrupe er blant våre mest tallrike arter. Den er fortrinnsvis trekkfugl, men enkelte individer overvintrer. Vinterfunn: 1 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 1 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 16.02 og 09.12 (KTo). 1 ind. i Steinvika 07.12 (AKj). 1 stasjonær ind. i Øver Skograndan 16.12 (JOB). Øvrige registreringer: Hovedtrekket ankom i april. 7 ind. i Steinvika 07.04 (AKj). 1 juv. albino rødstrupe i Likroken 12.07 (JOB) var et syn utenom det vanlige. Årets 3 første rødstjert ble registrert ved Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). 1 par vest i Lernesdalen 24.05 (ARø). 4 ind. ved Opsalvatnet 28.05 (JOB). 2 steinskvett på Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). Buskskvett ankommer i mai, og vi finner den først og fremst i lavlandet. 1 syngende ind. ved Grøtvågen 30.05 (HAO, JOB). 2 ad. med 4 unger samme sted 07.07 (JOB). 1 ind. ved Merkesneset 31.05 (HAO, JOB). Årets 5 første måltrost ble meldt fra Steinviklia 21.04 (AKj). 20+ rødvingetrost på Holla 22.04 (JOB). 10 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 27.10 (JOB). Duetrost hekker trolig ikke i Hemne, men er vi heldige kan vi se den på åkrene under vårtrekket. 2 ind. på Aunhaugen 19.04 (JVu). 2 ind. ved Sinnes, Rovatnet 21.04 (*E. Sæter, T. Haugskott). 2 ind. ved Oternesset 28.04 (JOB). Gråtrost-bestanden ser ut til å avta noe. Den hekker gjerne i små, løse kolonier langs bekkedaler og elvebredder. Enkelte vintre kan også noen individer forsøke seg på overvintring. Vinterfunn: 1 ind. ved Kjønsvika 01.01 (AKj). 1 ind. i Steinvika 06.02 (AKj). 1 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). Hovedtrekket kom i april. 30+ i Hoggsdalen, Holla 20.04 (JOB). Under høsttrekket kan vi se store flokker med gråtrost som samler seg, før de setter kursen mot varmere strøk. Det hele virker å være over i løpet av noen få dager. 500 ind. ved Øver Skograndan 20.10 (JOB). 8 ind. samme sted tre dager senere (JOB). 50 ind. ved Bjørkan, Rovatnet 27.10 (JOB). 200+ ved Heim kirke 31.10 (ØBT). Svarttrost er kanskje den mest robuste av trostene, og overvintrer jevnlig i små antall. Vinterfunn: 1 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 4 ind. i Steinvika 07.12 (AKj). 7 ringtrost ved Singsdalsfjellet 17.05 (JOB). 1 hann ved Skrubbfjellet 20.05 (MEn). 1 par på Røstfjellet 26.05 (ARø). 1 ind. funnet død ved en hyttevegg ved Vessesetra 29.05 (ARø). 1 ind. på Bergstuva 02.10 (JOB).

SANGERE / FUGLEKONGER / GJERDESMETT
Hagesanger finner vi gjerne i frodige skogkanter, også i tettbygde strøk. 1 syngende ind. ved Grøtvågen 30.05 var årets første (JOB). 3 syngende ind. ved Merkesneset dagen etter (HAO, JOB). 1 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 01.06 (KTo). Sangen til munk er temmelig lik hagesangerens trille. Munken ankommer derimot en god stund tidligere, og enkeltindivider kan også overvintre. 1 hann i Grindbakkan 21.04 (AKa) var årets første innmeldte. 1 par i Steinvika 09.05 (AKj). 1 ind. ved Merkesneset 31.05 (HAO, JOB). 1 hann i Øver Skograndan 27.10 (JOB). 1 hann i Brekka, Kyrksæterøra dagen etter (KTo). 1 syngende tornsanger ved Skogrand 20.05 (AKj) og 21.05 (JOB). 1 ind. i Grøtvågen 07.07 (JOB). Møller ser ut til å være fåtallig i Hemne. 1 ind. på Midteidet, Svanemsvatnet 29.05 (JVu) og 31.05 (HAO). Sivsanger er trolig den eneste nattsangeren som hekker regelmessig i Hemne. Sannsynlig hekking i sørenden av Rovatnet (inntil 4 par) og ved Grøtvågen i 2013 (HAO, JOB, KTo). 1 ind. ved Berg 10.08 (JOB). Gulsanger finner vi aller helst i lysåpne og solvarme skogholt i lavlandet, men den finnes også et godt stykke opp i liene. 1 ind. ved Tverrfjellet 21.05 (JOB). 1 ind. ved Stranda, Rovatnet 28.08 (JVu). Løvsanger er vår mest tallrike fugl, og finnes trolig overalt hvor det er skog i Hemne. Enkelte år ankommer den allerede rundt 01.05, men i 2013 var den ei ukes tid forsinket. 09.05 var den omsider ankommet. 15 syngende hanner hørt ved Taftøyan i morgentimene (KTo). Dens nære slektning gransanger er også veldig tallrik i Hemne, men mangler på fjellet i motsetning til løvsangeren. Årets 3 første ble rapportert fra Aunhaugen, Holla 22.04 (JOB). Vår aller minste fugl, fuglekonge, finner vi sjelden langt unna granskog. 2 ind. ved Aunhaugen, Holla 28.01 (JOB). 2 ind. på Hellandsjøen 09.02 (HaB, ABj, HBj, AES). 1 gjerdesmett nederst i Haugaelva 17.02 (KTo). 

FLUESNAPPERE/MEISER/SPETTMEIS/TREKRYPER:
Svarthvit fluesnapper ankommet flere steder 09.05; 1 hann i Øver Skograndan (JOB), 1 par ved Berg (ARø, JOB), 1 hann ved fuglekasse ved Taftøyan (KTo). 1 ind. i Gjevika 17.05 (ØBT). 1 ind. ved Singsdalsfjellet samme dag (JOB). Kjøttmeis er vanlig hele året. 1-4 ind. meldt inn fra flere ulike steder fra januar til oktober 2013 (ARø, HAO, HBj, IRø, JOB). 1 granmeis på foringsplass på Berg 18.01 (HAO, JOB). 2 ind. i Øver Skograndan 13.02 (JOB). 6 ind. i Steinvika 07.04, og 11 ind. samme sted 07.12 (AKj). Blåmeis er vanlig, men ikke så tallrik som kjøttmeis. 4 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 2 toppmeis ved Hellandsjøen 09.02 (ABj, AES, HaB, HBj). 2 ind. ved Aunhaugan, Holla 02.04 (JOB). 6 ind. ved Kjønsvikvatnet 16.06 (AKj). 2 ind. i Taftøyan 25.12 (JOB). 2 løvmeis ved foringsplass på Berg 17.01 (ARø). Granmeis er vanlig i Hemne, ikke minst i furuskogene. 1 ind. med mat in nebbet ved Knøken 13.06 (JOB). 10 stjertmeis ved Brekka, auregrensa 11.01 (ØBT). 2 overflyvende in. ved Vinjan, Vinjeøra 14.02 (*M. Myklebust). 3 ind. ved Aunhaugan, Holla 28.03 (JOB). 1 par med mat i nebbet ved Stranda, Rovatnet 28.05 (JVu). 12 ind. i Øver Skograndan 21.10 (JOB). 11 ind. samme sted 14.11 (JOB). 2 ind. ved Vinjeøra 18.12 (*J. Haugen). 1 spettmeis ved foringsplass på Berg 17.01 (ARø, IRø) og 2 ind. 26.02 (ARø). 2 ind. ved Øver Skograndan 18.01 (JOB). 1 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 1 ind. ved Brekka/Sengsdalen 03.06 (ØBT). 1 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 28.10 (KTo). 1 trekryper ved Lernesstranda 18.01 (HAO, JOB). 

KRÅKEFUGLER / STÆR:
1 skjære var i gang med reirbygging ved Lernesstranda allerede 18.01 (HAO, JOB). 1 nøtteskrike ved Søylia, Søvassdalen 14.04 (ØBT). 1 ind. ved Stranda, Rovatnet 28.05 (JVu). 1 stasjonær nøttekråke ved Lernesstranda 10.01 (ÅHe). Også sett samme sted 01.12 (JOB). 1 ind. ved skytebanen på Heim 01.07 (AHe). 1 ind. ved ulike lokaliteter på Kyrksæterøra 18.08 (ØBT), 23.08 (KTo) og 24.08 (KTo). 1 ind. i Øver Skograndan 20.10 (JOB). 2 ind. ved Vessøra 23.10 (via KTo). 1 ind. samme sted 28.12 (JOB). Kaie dukker av og til opp i Hemne, fortrinnsvis på høsten. I 2013 ble en liten flokk værende, og ser ut til å satse på overvintring. 4 ind. i Likroken 14.11 (JOB). 6 ind. samme sted 20.11 (HAO). 1-6 ind. i Øver Skograndan fra 20.11 til 15.12 (JOB). På det meste 9 ind. i Kyrksæterøra sentrum fra midten av desember og ut året (ELe, JOB, JOT, KTo, ØBT). 6 ind. ved småbåthavna på Kyrksæterøra 21.12 (JOB). 1 kornkråke ved Hunnesbukta, Rovatnet 27.10 (ELe). 1 1K ved Øver Skograndan 08.12, 09.12, 12.12, 14.12 og 15.12 (JOB). 20+ kråke i Likroken 27.04 (JOB). 60 ind. samme sted 12.05 (JOB). 1 ravn ved Knøken 13.06 (JOB). 6 ind. i Sørvika, Mistfjorden 30.06 (JOB). 1 par ved Flatvatnet, Rustlia 29.08 (JOB). Stær er hovedsakelig trekkfugl, men noen prøver seg også på overvintring. Vinterfunn: 1 ind. i Øver Skograndan 27.01 (JOB). 2 ind. samme sted 25.02 (JOB). Utover mars/april kommer trekkerne også. 28 ind. i Øver Skograndan 31.03 (JOB). 60+ samme sted 14.04 (JOB). 150 ind. på Vessøra 29.07 (KTo). 200 ind. samme sted 23.08 (JOB).

 

SPURVER / FINKER / BUSKSPURVER:
Gråspurv finner vi på Kyrksæterøra og Vinjeøra, samt på enkelte gårdsbruk rundt omkring i Hemne. 2 ind. ble sett i Seljeveien, haugen boligfelt for aller første gang 24.05 (MEn). Observatør har bodd der siden 1977. Hekkefunn i Wesselveien, Kyrksæterøra 28.08 (ØBT). 60+ ved Øver Skograndan 14.08 og 100+ samme sted 31.08 (JOB). 40 ind. ved foringsplass i Brekka, Kyrksæterøra 28.10 (KTo). 30 stasjonære ind. i Øver Skograndan 25.11 (JOB). Ingen observasjoner av pilfink registrert i 2013. Bokfink er blant våre aller mest tallrike hekkefugler. Enkelte vintre kan noen få ind. også forsøke seg på overvintring. 1 hann i Øver Skograndan 01.03 (JOB) hadde trolig overvintret. Første innmeldte vårfunn var 1 syngende hann på Kyrksæterøra 22.03 (KTo). 1 hann ved Aunhaugen, Hemneskogen 05.04 (JVu). 14 ind. i Steinvika 07.04 (AKj). 3 ind. ved foringsplass i Brekka, Kyrksæterøra 09.12 (KTo) prøver seg på overvintring. Også bjørkefink kan overvintre hos oss. I hekkesesongen finner vi den aller mest tallrik oppe i bjørkeliene. Vinterfunn: 1 ind. i Steinvika 07.12 (AKj). 7 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 09.12 (KTo). Øvrige registreringer: 1 ind. var ankommet Aunhaugan, Holla 23.04 (JOB). 10 ind. ved Jakobslia, Hellandsjøen 05.05 (ASa). 10+ ved Leirvågen, Lernes 24.08 (JOB). Bergirisk hekker muligens oppe i brattliene ved Hemnefjorden og Vinjefjorden, men vi ser dem sjelden annet enn under trekket. 2 ind. ved Oternesset 28.04 (JOB). Gråsisik har vi hele året, men vinterbestanden svinger kraftig fra år til år. 14 ind. på Berg 17.01 (ARø, IRø). 50+ samme sted 06.03 (ARø, IRø). 2 ind. i Taftøyan 08.06 (ØBT) tyder på hekking i området. Underarten cabaret regnes ofte som en egen art under navnet brunsisik. 2 ind. på Berg 18.01 (HAO, JOB). 1 mulig polarsisik i Øver Skograndan 16.10 (JOB). Også grønnfink overvintrer hos oss, men i svært varierende antall. 7+ på Berg 18.01 (HAO, JOB). 1 ind. ved Lernesstranda samme dag (HAO, JOB). 1 kull med 4 unger i Øver Skograndan 18.05 (JOB). 33+ grønnsisik i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 4 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 09.12 (KTo). 8 dompap på Berg 17.01 (ARø, IRø). 6 ind. i Haugen boligfelt 06.02 (HBj). 12 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 16.02 og hele 30 ind. samme sted 03.03 (KTo). 1 hann i Lernesdalen 13.05 (ØBT) tyder på hekking i området. Kjernebiter er en sjelden gjest i Hemne, men dukker enkelte vintre opp på foringsplasser også hos oss. 1 ind. ved foringsplass på Hellandsjøberget 09.05 (SSa). 1 par på foringsplass på Myrvang, Holladalen 22.05 (OHj). 1 hunn funnet død på Vægan 28.05 (JAL). 2 grankorsnebb i Øver Skograndan 21.10 (JOB). 1 furukorsnebb ved Berg 14.04, og 2 ad. med 3 unger samme sted 28.06 (JOB). 1 kull med minimum 7 ind. på Røstøya 27.06 (AKa). 1 sivspurv i Likroken 11.05 (JOB). Vinterfunn av gulspurv: 1 ind. på Berg 17.01 (ARø, IRø). 20 ind. ved Aunhaugen, Hemneskogen 10.02 (JVu). 15 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 16.02 (KTo). 10 ind. på Berg 26.02 (ARø). 5 ind. i Steinvika 07.12 (AKj). 3 ind. i Brekka, Kyrksæterøra 09.12 (KTo). Vi tar også med 25 ind. på Berg 05.03 (ARø).

 

OBSERVATØRER (34 stk.), med antall observasjoner i parantes:
ABj Amund Bjørkøyli (4), AES Anne Edel Steinveg (4), AHe Andor Heim (1), AKa Atle Karlstrøm (11), AKH Ann-Kristin Hagen (1), AKj Arnfinn Kjønsvik (34), ALT Ann Lisbeth Totland (5), ARø Arne Rødsjø (17), ASa Arne Sandnes (2), ASæ Asbjørg Sæterbø (1), DNe Dagfinn Ness (1), HaB Hanne Bjørkøyli (4), HAO Hans A. Olsvik (35), HBj Helge Bjørkøyli (16), IRø Ingrid Rødsjø (6), IWe Ingrid Wessel (1), JBj Jan Bjørshol (1), JOB Jan Ove Bratset (221), JOT Jens Olav Totland (2), JVu Jørulf Vullum (37), KTo Knut Totland (59), LNe Lorents Ness (1), MEn Magne Enoksen (14), MKa Mats Karlstrøm (1), OHj Olav Hjelset (1), OSu Olaf Sundberg (1), REn Roar Enoksen (1), RET Runa Emilie Totland (13), SBj Sølvi Bjørshol (1), SSa Sigmund Sagdahl (1), SVæ Steinar Væge (1), TKj Thomas Kjønsvik (1), ØBT Øyvind Bertelsen (18), ÅHe Åsmund Heim (1)

 

OBSERVATØRER, observasjoner sakset fra artsobservasjoner.no (6 stk.):
E. Sæter (3), G. Bangjord (1), J. Haugen (1), M. Myklebust (1), R. Espen (4), T. Haugskott (3)