Vedtekter for BirdLife Norge Heim-Aure lokallag

§1 Navn
Foreningens navn er BirdLife Norge Heim-Aure lokallag. 


§2 FORMÅL
BirdLife Norge Heim-Aure lokallag ser som sine viktigste oppgaver:
2.1 Å verne om naturen, særlig fuglefaunaen.
2.2 Å fremme interessen for og bedre kunnskapen om fuglene og deres livsmiljø.
2.3 Å være bindeledd mellom distriktets fugleinteresserte.
2.4 Å stimulere til ulike ornitologiske undersøkelser og aktiviteter. 


§3 STYRE
Foreningens styre består av 6 medlemmer: Leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre medlemmer er tilstede, hvorav leder eller nestleder må være den ene.
Styrevedtak treffes ved simpelt flertall, ved stemmelikhet har leder, eller nestleder ved dennes fravær, dobbeltstemme.
Styret trer sammen når leder finner det nødvendig, eller når minst tre styremedlemmer krever det.


§4 VALG
Leder velges særskilt og for ett år om gangen.
De øvrige velges med to års funksjonstid. (I startåret velges to styremedlemmer for ett år slik at rullering og kontinuitet i styret sikres.) Styret konstituerer seg selv og fordeler de ulike verv.
Valgkomiteens forslag til styre, og andre forslag blir sendt til medlemmene sammen med årsmøteinnkallingen.
Det velges revisor for to år.
Det velges valgkomitè for ett år.


§5 MEDLEMSKAP
Medlem kan enhver bli som er enig i foreningens formål og som betaler kontingent. 


§6 KONTINGENT
Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet.
Medlemmer av lokallaget er automatisk medlem av fylkesavdelingen, og en del av kontingenten skal betales til fylkesavdelingen, som abonnement på Trøndersk Natur. 


§7 ÅRSMØTE
Årsmøtet er lokallagets øverste besluttende organ.
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar. Styret innkaller medlemmene med minst 14 dagers varsel.
Faste poster på årsmøtet skal være:
Godkjenning av årsmøteinnkalling og dagsorden.
Styrets årsberetning og revidert regnskap.
Eventuelle komiteer og utvalgs årsberetninger.
Valg etter § 4.
Kun medlemmer som har betalt kontingent har forslags- og stemmerett på årsmøtet.
Avgjørelsene på årsmøtet , med unntak av eventuelle vedtektsendringer, treffes med simpelt flertall.
Kopi av årsberetning skal sendes styret i fylkesforeningen. 


§8 VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i vedtektene må være kunngjort i årsmøteinnkallingen.
Endringer i vedtektene kan vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitte stemmer.
Vedtektsendringene må ikke stå i strid med hovedforeningens formålsparagraf, §2, og vedtektsendringene må godkjennes av styret i fylkesavdelingen.


§9 OPPLØSNING AV LOKALLAGET
Oppløsning av lokallaget skjer etter avstemning med minst 2/3 flertall på to følgende årsmøter.
Oppløsning av lokallaget kan og gjøres av fylkesavdelingen hvis lokallaget grunnet liten eller ingen aktivitet ikke har maktet å gjennomføre årsmøter to år på rad.
 
Ved oppløsning tilfaller lokallagets eiendeler fylkesavdelingen.